โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับแรงงานไปต่างประเทศ
โรงพยาบาลจุรีเวชสามารถตรวจได้ทุกประเทศ ยกเว้น บรูไน อิสราเอล ซาอุดิอาราเบีย ไต้หวัน

แบบ ก. ทุกประเทศ ยกเว้น ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

ให้บริการทุกวัน 08.00-15.00 น. ไม่ต้องงดน้ำ-อาหาร

ผู้ชาย ราคา 2,100 บาท
   
ผู้หญิง ราคา 2,300 บาท

แบบ ค. ตรวจสำหรับสาธารณรัฐเกาหลี เท่านั้น

ให้บริการทุกวัน 08.00-15.00 น. ไม่ต้องงดน้ำ-อาหาร

ผู้ชาย ราคา 2,100 บาท
   
ผู้หญิง ราคา 2,300 บาท

ตรวจสุขภาพสำหรับไปทำงาน/ฝึกอาชีพ ที่ประเทศญี่ปุ่น

ให้บริการทุกวัน 08.00-15.00 น. ไม่ต้องงดน้ำ-อาหาร

ผู้ชาย ราคา 2,100 บาท
   
ผู้หญิง ราคา 2,300 บาท


การเตรียมตัวและเอกสารที่ต้องนำมาใช้ในการตรวจสุขภาพ

  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • PASSPORT ตัวจริง / หรือตัวสำเนา (ให้ได้กรณีที่ตัวจริงอยู่ที่กรมการจัดหางาน)
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5-2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ภาพสี)
  • งดน้ำและอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง (ในกรณีตรวจไปประเทศเกาหลี)
  • พักผ่อนให้เพียงพอ และงดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  • ผู้รับบริการเป็นผู้หญิง ต้องตรวจหลังประจำเดือนหมดเกิน 7 วัน

ติดต่อสอบถาม  แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุรีเวช
โทร . 043-518019-26 ต่อ 8608

ทำประวัติ/นัดตรวจสุขภาพ

แชร์หน้านี้ :