ประวัติ

ขนาด 92 เตียง สูง 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,200 ตารางเมตร บนเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 368 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

จดทะเบียนก่อตั้งวันที่ 19 กันยายน 2539 ในนาม บริษัท โรงพยาบาลจุรีเวช จำกัด
ผู้ก่อตั้งคือ นายถวิล จุรีมาศ มีเเรงบันดาลใจอยากสร้างโรงพยาบาล เพื่อให้ทางเลือกการรักษาของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เเละจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งต้องการให้เป็นสถานที่ที่มีคนในท้องถิ่นมาทำงานใกล้บ้าน จึงเป็นการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนเเห่งเเรกในจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลจุรีเวช ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งรักษาและเคมีบำบัด รังสีร่วมรักษาส่วนลำตัว โดยเฉพาะมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี
มีศูนย์ไตเทียม 3 ศูนย์ รับรักษาโรคทั่วไป ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวช และคลินิกแพทย์แผนจีน
รวมไปถึงแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน รถ emergency ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย

โรงพยาบาลจุรีเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยปฐมภูมิ บริการประจำและหน่วยส่งต่อ
ศูนย์มะเร็ง ที่เข้าร่วมโครงการ Cancer Anywhere (สิทธิบัตรทอง รักษามะเร็งฟรีตามเงื่อนไข)
– รับส่งต่อผู้ป่วยที่ซับซ้อนต่างๆ เช่น ด้านรังสีร่วมรักษา (รักษามะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี)
– รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย/คู่สัญญา และโรงพยาบาลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น ประเทศลาว กัมพูชา
– การประสานความร่วมมือในการคัดกรองและการตรวจสุขภาพผู้ป่วยทั่วไปกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน อ.ป.ท. และองค์กรอิสระ

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลจุรีเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน และผู้รับบริการให้ความไว้วางใจ

พันธกิจ (Mission)
1) ให้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสาธารณสุข
รวมทั้งเข้าร่วมเพื่อรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (มหาชน)
2) ส่งเสริมพนักงานทุกระดับมี Service mind เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
3) มีการบริหารจัดการระบบการให้บริการ บุคลากรและเครื่องมือ อย่างมีคุณภาพ

ค่านิยม (Core Value)
S = Smile & Sawasdee & Service mind มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ส่งเสริมการไหว้ และกล่าวสวัสดี
O = Optimization มีการจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งการจัดการบุคลากร เครื่องมือ อาคารสถานที่ รวมทั้งระบบงานและการให้บริการ
S = Safety เน้นความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ ตามมาตรฐาน Patient Safety Goals

เป้าประสงค์ (Goal)
ต่อองค์กร : ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากผู้รับบริการ/สังคม/บริษัทคู่สัญญา
ต่อผู้รับบริการ : ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
ต่อผู้ให้บริการ : มีการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ปลอดภัยในการงาน เกิดกระบวนการเรียนรู้

ปรัชญา (Philosophy)
ทีมแข็งขัน มุ่งมั่นพัฒนางาน เพื่อผู้รับบริการของเรา