กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ โดยอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ รพ. ต้องการจะนัดเข้ามากรอกใบสมัครและสัมภาษณ์

สอบถามเพิ่มเติมแผนกบุคคล 043-518019 ถึง 26 ต่อ 8203,8204

รายละเอียดตำแหน่ง
พยาบาล (ต้องแนบเอกสารใบประกอบวิชาชีพ)
ตำแหน่งที่รับสมัคร


ตำแหน่งอื่นที่สนใจ

แนบไฟล์หรือรูปภาพ (บังคับ) ขนาดไม่เกิน 3 mb. (.jpg/.png)
แนบไฟล์หรือรูปภาพ (ไม่บังคับ) ขนาดไม่เกิน 3 mb. (.jpg/.png)
แนบไฟล์หรือรูปภาพ (ไม่บังคับ) ขนาดไม่เกิน 3 mb. (.jpg/.png)

ข้อมูลส่วนตัว

ประสบการณ์ทำงาน ล่าสุด