แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

สิทธิพิเศษสำหรับคุณแม่และหนูน้อย ห้องพักพิเศษ 4วัน 3 คืน (กรณีมานอนก่อนไม่คิดค่าใช้จ่าย)

 • มีสูติ-นรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ทีมพยาบาลดูแลตลอดขณะทำการคลอดและกุมารแพทย์รับเด็กดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันกลับบ้าน
 • ค่าห้องคลอด ห้องผ่าตัดคลอด และห้องพักฟื้น
 • ค่าห้องพักเดี่ยว สำหรับคุณแม่และค่าอาหารหลังคลอด
 • ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด ค่าบริการทางการพยาบาลและทีมผู้ดูแลตั้งแต่คลอดจนกลับบ้าน
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดขณะอยู่โรงพยาบาล
 • ค่าตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเกล็ดเลือด และการจองโลหิต แต่ไม่รวมการให้โลหิตและส่วนประกอบของเลือดที่ให้ก่อนการผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด (สำหรับคุณแม่)
 • เจาะเลือดตรวจเด็กแรกเกิด ABO, Rh, Screening PKU และ TSH, MB, HCT, Screening Jaundice
 • วัคซีนแรกเกิดพื้นฐานและค่ายา เช่น BCG, Hepatitis B เข็มที่ 1, Vitamin K และ ยาป้ายตาเพื่อป้องกันตาอักเสบ
 • ค่าตรวจการทำงานหัวใจทารกในครรภ์เบื้องต้น และค่าตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด (ABR) เบื้องต้น โดยการประเมินของแพทย์
 • ใบรับรองการแจ้งเกิด
 • Gife Set แรกเกิดและภาพถ่ายคู่แพทย์ผ่าตัด หรือ มารดาบิดา
 • สอนการให้นมบุตร นวดเต้านม อาบน้ำและทำความสะอาดบุตร

สิทธิข้าราชการใช้ได้ในกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า


หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพ็กเกจคลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์หน้านี้ :