ความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับ

ค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่ต้องรอผลพิสูจน์ว่าฝ่ายใดชนหรือฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือผิด

 • กรณีบาดเจ็บ จ่ายตามค่ารักษาจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาล จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาทและค่าปลงศพอีกจำนวน 35,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทน คือเงินชดเชยที่ฝ่ายถูกจะได้รับ หลังการพิสูจน์ผิดถูกแล้ว โดยได้รับความคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามค่ารักษาจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
  1. สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเสียแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือเสียขา หรือตาบอด อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไปชดเชย 300,000 บาท
  2. สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเสียแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือเสียขา หรือสายตา (ตาบอดแบบไม่สามารถมองเห็นได้เลย) หรือหูหนวกเป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด หรือสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์ หรือจิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใดชดเชย 250,000 บาท
  3. สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียว หรือหลายนิ้วชดเชย 200,000 บาท
 • ค่าชดเชยกรณีเป็นผู้ป่วยใน 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 20 วัน

เมื่ออุบัติเหตุรถยนต์เกิดขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือผู้พบเห็นควรปฏิบัติดังนี้

 • นำคนเจ็บเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและสะดวกที่สุดก่อน

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลจุรีเวชให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

 ติดต่อได้ที่ 043-518019-26 ต่อ 8638

 • แจ้งเหตุที่เกิดให้ตำรวจทราบ และขอสำเนาประจำวันตำรวจเก็บไว้
 • แจ้งเหตุบริษัทประกันภัยทราบ แจ้งวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
 • เตรียมเอกสาร

เอกสารที่ใช้ในการเบิก พ.ร.บ.

เอกสารผู้บาดเจ็บ :

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารผู้ขับขี่ :

 • สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารเจ้าของรถ :

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ หรือ สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย
 • สำเนาตารางกรมธรรม์ หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินจ่ายเบี้ยประกันรถ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ ระบุวัน เดือน ปี สถานที่เกิดเหตุ รถคันที่เกิดเหตุและชื่อผู้ประสบภัย

หมายเหตุ : กรณีเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

ติดต่อสอบถาม  แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุรีเวช
โทร . 043-518019-26 ต่อ 8608

แชร์หน้านี้ :